Μελέτη ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.


«Μελέτη της κατάστασης του Κερκυραϊκού κόλπου με στόχο την ορθολογιστική διαχείριση των αλιευτικών πόρων»
corfu view view

Περιεχόμενα

 • Κεφάλαιο
 • Σελ.
 • Συνοπτική Περιγραφή του έργου
 • 4
 • Ομάδα υποστήριξης προγράμματος
 • 5
 • Αντικείμενο του έργου
 • 6
 • Α. Γενική περιγραφή του έργου
 • 7
 • Α.1 Περιγραφή της περιοχής έρευνας
 • 7
 • Α.2 Μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου
 • 9
 • Α.2.1. Συλλογή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας
 • 9
 • Α.2.2. Πειραματική δειγματοληψία πεδίου
 • 10
 • Β. Υλοποίηση του έργου - αποτελέσματα
 • 12
 • Β.1 Φάση 1: Συγκέντρωση ιστορικών στοιχείων
 • 12
 • Β.1.1. Κατάσταση του αλιευτικού στόλου
 • 12
 • Β.1.2. Αλιευτική δραστηριότητα
 • 14
 • Β.2 Φάση 2: Δειγματοληψίες
 • 22
 • Β.2.1. Ενεργός στόλος
 • 22
 • Β.2.2. Αλιευτική προσπάθεια
 • 24
 • Β.2.3. Εκφορτώσεις της εμπορικής αλιείας
 • 29
 • Β.2.4. Συλλογή αλ. και βιολογικών δεδομένων με δειγματοληψία επί των σκαφών
 • 38
 • Β.2.5. Συλλογή αλ. και βιολογικών δεδομένων με πειραματική δειγματοληψία
 • 41
 • Β.2.6. Συλλογή υδρογραφικών στοιχείων (CTD)
 • 45
 • Β.3 Φάση 3: Εργαστηριακή ανάλυση δειγμάτων
 • 47
 • Β.3.1. Εκφορτώσεις από τις δειγματοληψίες επί των σκαφών
 • 47
 • Β.3.1.1. Ανάλυση στοιχείων ποικιλότητας και σύστασης ιχθυοπανίδας
 • 47
 • Β.3.1.2. Ανάλυση στοιχείων για εκτίμηση κατά μήκους σύνθεσης, ηλικίας, αύξησης των κύριων εμπορικών ειδών από τις εκφορτώσεις
 • 55
 • Β.3.1.2.Β. Ανάλυση στοιχείων για εκτίμηση σχέσης μήκους-βάρους των κύριων εμπορικών ειδων
 • 64
 • Β.3.1.2.Γ. Ανάλυση στοιχείων για εκτίμηση ηλικίας και αύξησης των κύριων εμπορικών ειδών
 • 82
 • B.3.1.2.Δ. Ανάλυση στοιχείων για εκτίμηση αναλογίας φύλου, σταδίων γεννητικής ωριμότητας
 • 84
 • Β.3.2. Πειραματική αλιεία
 • 77
 • Β.3.2.1. Ανάλυση στοιχείων πειραματικής αλιείας για εκτίμηση ποικιλότητας, αφθονίας και βιομάζας ιχθυοπανίδας
 • 77
 • Β.3.2.1.Α. Ανάλυση στοιχείων αφθονίας
 • 77
 • Β.3.2.1.Β. Ανάλυση στοιχείων βιομάζας (παραγωγή ανά μονάδα αλιευτικής προσπάθειας ΠΑΜΑΠ)
 • 78
 • Β.3.2.1.Γ. Ανάλυση δεικτών ποικιλότητας
 • 82
 • Β.3.2.1. Δ. Ανάλυση στοιχείων ποικιλότητας και σύστασης ιχθυοπανίδας
 • 84
 • Β.3.2.1. Ε. Πολυπαραγοντική ανάλυση στοιχείων αφθονίας και βιομάζας Κερκυραϊκού
 • 95
 • Β.3.2.1. Ζ. Ανάλυση στοιχείων διατάραξης Κερκυραϊκού
 • 107
 • Β.3.2.2. Ανάλυση στοιχείων πειραματικής αλιείας για εκτίμηση κατά μήκους σύνθεσης, ηλικίας, αύξησης των κύριων εμπορικών ειδών
 • 108
 • Β.3.2.2.Α. Ανάλυση στοιχείων πειραματικής αλιείας για εκτίμηση κατά μήκους σύνθεσης των κύριων εμπορικών ειδών
 • 108
 • Β.3.2.2.Β. Ανάλυση στοιχείων πειραματικής αλιείας για εκτίμηση σχέσης μήκους-βάρους των κύριων εμπορικών ειδών
 • 113
 • .3.2.2.Γ. Ανάλυση στοιχείων πειραματικής αλιείας για εκτίμηση ηλικίας, αύξησης των κύριων εμπορικών ειδών
 • 117
 • Β.3.2.2.Δ. Ανάλυση στοιχείων πειραματικής αλιείας για εκτίμηση αναλογίας φύλου, σταδίων γεννητικής ωριμότητας
 • 120
 • Β.3.3. Ανάλυση δεδομένων περιβαλλοντικών παραμέτρων στήλης νερού
 • 123
 • Β.4. Φάση 4: Ανάλυση αποτελεσμάτων - Διαχειριστικές προτάσεις
 • 128
 • Β.4.1. Η εξέλιξη της αλιευτικής προσπάθειας
 • 128
 • Β.4.2. Η αλιευτική πίεση στον Κερκυραϊκό κόλπο
 • 131
 • Β.4.3. Η εξέλιξη των μηνιαίων εκφορτώσεων 133
 • 133
 • Β.4.4. Εκτίμηση της κατάστασης των αποθεμάτων των εμπορικών ειδών
 • 142
 • Β.4.5. Γενικά συμπεράσματα της μελέτης
 • 143
 • Β.5. Παραδοτέα
 • 148
 • Παράρτημα 1: Παραδοτέα Φάσης 1
 • (σελ. 1-14)
 • Παράρτημα 2: Παραδοτέα Φάσης 2
 • (σελ. 1-36)
 • Παράρτημα 3: Παραδοτέα Φάσης 3
 • (σελ. 1-33)
 • Παράρτημα 4: Παραδοτέα Φάσης 4
 • (σελ. 1-20)

pdf ολόκληρο το κείμενο


Παραδοτέες φάσεις

pdfΑ pdfΒ pdfΓ pdfΔ
© 2017 eMuseum of Corfu | designed by G.Tsirkatos
εικόνα
top